Temat: Czy nie nudno panu na pomniku? Czytamy wiersz Wandy Chotomskiej pt.            " Pomnik Kopernika"


Cele lekcji:

 - poznasz wiersz Wandy Chotomskiej,

- określisz osobę mówiącą w wierszu,

- będziesz wiedział, jak zapisuje się tytuły czasopism,

- nauczysz się pisać ciekawe opowiadania z elementami opisu.


Praca dla grup

Ułóżcie dialog kioskarki z Mikołajem Kopernikiem, w której astonom wyjaśni, dlaczego kupuje gazety.

Nacobezu

1. Ciekawa treść.

2. Poprawnie zapisany dialog.

3. Rozbudowane wypowiedzi dialogowe.

4. Wyjaśnienie powodu czytania gazet zgodnego z wierszem.

5. Poprawny tekst pod względem językowym.

6. Poprawność ortograficzna.

7. Poprawność interpunkcyjna.

W trzech ostatnich kryteriach dopuszcza się 2 błędy.


Zadanko

Dowiedz się, kim były następujące postacie: Adam Mickiewicz, Jan Matejko, Fryderyk Chopin - podręcznik strona 91.


UCHWAŁA ORTOGRAFICZNA NR 18 RADY JĘZYKA POLSKIEGO
W SPRAWIE
ZAPISU TYTUŁÓW CZASOPISM I CYKLI WYDAWNICZYCH
(PRZYJĘTA NA XXIX POSIEDZENIU PLENARNYM DN. 8 GRUDNIA 2008 R.)
W tytułach - odmiennych i nieodmiennych - czasopism i cykli wydawniczych oraz w nazwach wydawnictw seryjnych piszemy wielką literą wszystkie wyrazy (z wyjątkiem przyimków
i spójników występujących wewnątrz tych nazw), np.
Gazeta Wyborcza
Tygodnik Powszechny
Polityka
Język Artystyczny
To i Owo
Biblioteka Wiedzy o Prasie
Typy Broni i Uzbrojenia
Listy z Teatru
,
Mówią Wieki
Po Prostu
A To Polska Właśnie
.

Spójniki i przyimki występujące wewnątrz takich tytułów piszemy małą literą

Jaś Matejko

Adaś Mickiewicz

Fryderyk Chopin1. Nadaj tytuł swojej opowieści.

2. Pamiętaj, że piszesz opowiadanie, rozpocznij, np. Pewnego jesiennego dnia...lub Zdarzyło się to podczas..., itp.

3. Przedstaw wydarzenia chronologicznie, dołącz krótkie opisy miejsc, postaci, pogody, itp.

4. Wyróżnij najważniejszy moment, zastosuj wtedy czasowniki w czasie teraźniejszym, aby przyspieszyć akcję.

5. Nie zapominaj o wyrazach określających następstwo czasowe, np. następnie, po chwili, w tym momencie, nagle, itp.

6. Zastanów się, jak ciekawie podsumować swoją historię.

7. Akapity muszą rozdzielać kolejne części opowiadania.

8. Nie powtarzać wyrazów w bliskim sąsiedztwie.

9. Uważaj, aby nie popełniać błędów w wyrazach z rz, ż, ó, u, ch, h.

10. Stawiaj przecinki przed: że, który, ale, więc, gdyż, bo, dlatego, lecz. Rozdziel przecinkiem również

zdania składowe w zdaniu złożonym.


Zadanko

Nudno na tym pomniku - napisz opowiadanie z elementami opisu. Jako bohatera wybierz sobie jedną z poznanych postaci.