Nacobezu - praca klasowa nr 3

 - czytanie ze zrozumieniem,

- podstawa słowotwórcza,

- analiza słowotwórcza, parafraza słowotwórcza,

- wyrazy złożone, zestawienie, zrost, złożenie,

-rodzina wyrazów,

-określanie nastroju  w wierszu,

-rozprawka - tematycznie związana z domem