Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3
im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

 

Postanowienia wstępne

 

 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.

 

 Samorząd działa w oparciu o prawa ( art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm. ) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

 

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

 Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

 

 

 

 

 

Regulamin zawiera:

 

1. I Postanowienia ogólne
2. II. Organy Samorządu Uczniowskiego
3. III. Tryb przeprowadzenia wyborów
4. IV. Działalność gospodarcza
5. V. Dokumentacja
6. VI.  Zadania opiekuna
7. VII. Przepisy końcowe

 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

W Szkole Podstawowej nr 3 im Kornela Makuszyńskiego działa Rada Samorządu Uczniowskiego zwany dalej Samorządem.

 

§ 2

 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

§ 3

 

Samorząd działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r oraz Statutem Szkoły.

 

§ 4

 

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

 

1.      prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami,

 

2.      prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 

3.       prawo do rozwijania własnych zainteresowań,

 

4.       prawo do współredagowania i zamieszczania artykułów w  gazetce  szkolnej,

 

5.      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

 

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

 

§ 5

 

Organami Samorządu są:

 

1.                   Przewodniczący Samorządu.

 

2.                   Rada Samorządu.

 

§ 6

 

Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata szkolne.

 

 

 

 

 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 

§ 7

 

Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV -VIII, nauczycieli oraz dyrektora szkoły.

 

§ 8

 

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

 

1.reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

 

2.  kierowanie pracą Samorządu,

 

3.    organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole,

 

4.      prowadzenie apeli i uroczystości szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rada Samorządu

 

§ 9

 

W skład Rady Samorządu wchodzą:

 

1.                   Przewodniczący samorządu.

 

2.                   Zastępca Przewodniczącego.

 

3.                   Przewodniczący sekcji powołanych do pracy i uczniowie powołani do sekcji.

 

§ 10

 

Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 

§ 11

 

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 12

 

Do kompetencji Rady Samorządu należy:

 

1.   opracowanie planu placu Samorządu,

 

2.   zdanie sprawozdania ze swojej pracy, (kronika, strona internetowa szkoły)

 

3.   zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów
i szkoły,

 

4.   podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Samorządu,

 

5.     reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 

 

§ 13

 

Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.

 

 

 

 

 

III. Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

§ 14

 

 

 

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 6 osób ( po jednym przedstawicielu grupy wiekowej IV – VIII oraz opiekun Samorządu uczniowskiego)

 

 

 

§ 15

 

 

 

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

 

1.   przyjęcie zgłoszeń od kandydata – lista poparcia minimum 20 podpisów, prezentacja na stronie internetowej szkoły,

 

2.   przygotowanie wyborów,

 

3.      przeprowadzenie wyborów,

 

4.       ogłoszenie wyników.

 

 

 

§ 16

 

 

 

W wyborach na członka Samorządu ma prawo głosować każdy uczeń klas IV – VII oraz dyrekcja szkoły i nauczyciele.

 

 

 

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

 

§ 17

 

Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:

 

1 organizacja imprez szkolnych ( np. bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż kartek świątecznych,  prac wykonanych przez uczniów, itp.),

 

2.dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów,

 

3.dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.

 

 

 

 

 

§ 18

 

 

 

Dokumentacja Samorządu:

 

1.                   regulamin Samorządu,

 

2.                   roczne plany pracy,

 

3.                   sprawozdanie z działalności Samorządu,

 

4.                   rozliczenie finansowe.

 

 

 

V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

§ 19

 

Opiekę nad Samorządem pełni dwóch opiekunów. Wyboru Opiekunów Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 20

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.

 

§ 21

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:

 

1.                   czuwać nad całokształtem prac Samorządu,

 

2.                   prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych,

 

3.                   pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,

 

4.                   doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,

 

5.                   pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

 

 

VI. Przepisy końcowe

 

§ 22

 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

 

§ 23

 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

 

§ 24

 

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.

 

§ 25

 

Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie.

 

§26

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.